Projektet har to sidestilede mål:


1. At give børnene en anden, praktisk, sanselig, æstetisk og eksperimenterende, tilgang til de erfaringsmessig svære matematiske begreber, for at gøre disse mere  forståelige, interessante og levende for dem.


2. At arbejde med visuelle former og udtryk, der placeres i en matematisk kontekst, og på den måde åbne op for en anden - ikke verbaliserende og ikke fortællende - tilgang til billeder og billedkunst samt fremme forståelsen for formernes autonomi.Projektet er udviklet i samarbejde med matematiklærere fra Sølv gades Skole i København: Klaus Munck og Mads Eriksen der har udarbejdet et kompendium med matematiske opgaver og øvelser til forberedelse forud for projektet. www.kbhmat.dk

I projektet (3 dags) der er gennemført for Billedskolen i Tvillinge- hallen i København i 2006 og 2007, har deltaget syv klasser (4 - 6. trin) fra København.

Projektet blev præsenteret første gang på en udstilling på IT Universitetet i København i 2006, samt beskrevet  i KK Bladet nr 8 / 2006 og i Tidskriftet BUKS nr. 51.

I 2007 blev projektet med nyt tema: „Talerne fra 1 til 30“ realise ret for 1. klassens elever i volkeskolen Stiftgasse i Wien.

I 2009 er projektet også med nye emner: „Frakteler“ od „Den gyldne snitt“ gennemført som uge-projekt og workshops for KLAX Grundschule i Berlin.


Projektet kan alt efter skolens behov og ønske tilpases alle klassetrin og i dialog med matematiklærere tage udgangspunkt i andre problemstilinger eller afvikles i en anden tidsramme.

Matematik og kunst opfattes oftest som hinandens modsætninger.

I virkeligheden har de dog mange ligheder, f.ex. den abstrakte dimension, og mødepunkter.

På trods af forskellene i deres interne logik og disciplin åbner de begge for en ubegrænset kreativitet.

Forbindelsen og dialogen mellem de to discipliner har altid været tydelig i, og en vigtig forudsætning for arkitekturen, i brugen af proportionskanon-erskemaer, i anvendelsen af det gyldne snit eller i centralperspektvet.

Matematik har altså været brugt i kunstneres bestræ- belser på at nå et æstetisk ideal.

Flere af de matematiske/geometriske begreber og fænomener manifesterer sig bedst i visuelle former, f.ex. fraktaler og spejlinger.

I moderne kunst findes der mange eksempler på, hvor dan visuelle strukturer bestemmes og dannes af nogle på forhånd valgte matematiske principer f.ex. indenfor sandsynlighedsregning eller størrelsesforhold.


I dette projekt, hvis matematiske omdrejningspunkt er opbygningen af geometriske former samt deres areal og rumfang, skabes der billeder og rumlige former med udgangspunkt i disse begreber.

Der undersøges de muligheder begreberne har i for hold til de visuelle former samt de æstetiske konsek- venser af deres brug.

ET TVÆRFAGLIG PROJEKT I MATEMATIK OG BILLEDKUNST

BILLEDER I MATEMATIK - MATEMATIK I BILLEDER

UDSTILLINGERKRANISTER.html
PROFILPROFILdk.html
LAND-ARTLAND-ART.html
KUNST-UNDERVISNINGKUNSTUNDERVISNING.html
KUNST
  MED BØRN OG
UNGE       BRdk.html
MATEMATIK-PROJEKTET I WIENMat-WienDK.html
0,9m² BILLEDE og
0.216m³ SKULPTUR09mBild.html