Sztuka 
z dziećmi i z młodzieżą

                  Projekty dla szkół

               Projekty dla muzeów

            Projekty dla akademii wakacyjnych

        Projekty dla innych instytucji

    Projekty i zajęcia dla nauczycieli

i pedagogów

Działania plastyczne i sztuka powinny stanowić niezbywalny element w procesie rozwoju i kształce- nia dzieci i mlodzieży, wykraczając poza ramy tra-dycyjnie  pojmowanego przedmiotu “sztuka/plasty- ka” w szkole.

  Aktywność w tej dziedzinie jest ważnym czynnikiem stymulującym i rozwijającym sprawności umie-jetności, zarówno motoryczno-praktyczne, jak i intelektualne.

   Sztuki plastyczne dają unikalną możliwość reali-zacji kreatywnego nauczaniainterdyscyplinarnego, jako że włączyły one do obszaru swoich zaintere- sowań szereg zagadnień z dziedziny humanistyki, nauk ścisłych  oraz polityczno-spolecznych.


Praca w obszarze sztuki jest ciągłym formułowa- niem pytań i definiowaniem problemów oraz poszu- kiwaniem odpowiedzi i rozwiazań.

   Jest to proces ciągłego wzajemnego przenikania się tego co konkretne i racjonalne, z tym co intuicyjne i nieprzewidywalne; proces eksperymentowania i odkrywania, podczas którego następuje nakładanie się na siebie i synteza doświadczeń zmysłowo - wzrokowych i dotykowych, z intelektualnymi.

Moje projekty, trwające na ogół kilka dni, dają możliwość zagłębienia się w ich problematykę oraz doświadczenia procesu twórczego w całej jego złożoności.

   Proces ten rozwija u uczniów zarówno meryto-ryczny i aktwny stosunek do sztuki jak i umiejętność samodzielnego formuowania tematów, osadzania ich w kontekstach oraz szukania i znajdowania rozwiązań.

   Są to kompetencje niezbędne dla każdego krea tywnego i twórczego działania we wspólczesnym społeczeństwie.

Oferuję zarówno gotowe projekty, jak i projekty przygotowywane specjalnie pod kątem specyficznych potrzeb i życzeń, we współpracy ze zleceniodawcami.

   Moje projekty skierowane są do wszystkich insty-  tucji, które pracują lub zamierzają pracować z dziećmi i z młodzieżą.

   Mogą mieć one charakter zajęć dydaktycznych w szkołach lub też odbywać się w formie zajęć w muzeach, zajeć i warsztatów pozalekcyjnych, waka- cyjnych, czy też projektów plastycznej organizacji najbliższego otoczenia instytucji lub innej przestrzeni publicznej.

WARSZTATY RODZINNEFAM.WERKSTATT.html
CITY ARTCITY-ARTde.html

WYSTRÓJ PRZESTRZENI
       RAUMGESTALTUNG.html
MATEMATYKA & SZTUKAMATde.html
BOOK ART 7Sde.html
WYSTAWYKRANISTER.html
LAND-ARTLAND-ART.html
PROFILPROFILde.html
PEDAGOGIKA
ARTYSTYCZNAKUNSTUNTERRICHT.html

RZEźBY NA PALACH
PFAHLSKULPTUR.html